e-Boekhouden.nl
TV Steenbergen

Winterlidmaatschap TV Steenbergen

T E N N I S V E R E N I G I N G   S T E E N B E R G E N

 

SECRETARIAAT                                           BANK

POSTBUS 69                                                RABOBANK

4650 AB STEENBERGEN                              NL84Rabo0148890342

T.n.v.  TVS

 

info op : www.tvsteenbergen.nl

 

AANMELDINGSFORMULIER WINTERLID 2018-2019

 

Ondergetekende verzoekt lid te worden van TVS en is op de hoogte van de regelingen en regels zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en verklaart door ondertekening van dit formulier zich hieraan ook te houden.

 

Achternaam  
VOORLETTERS  
ROEPNAAM  
ADRES  
POSTCODE  
WOONPLAATS  
E-MAILADRES  
GEBOORTEDATUM  
MAN/ VROUW  
BANK/GIRONR.  
TELEFOONNUMMER  
SCHOLIER/STUDENT JA/NEE  
SPEELSTERKTE ENKEL  
SPEELSTERKTE DUBBEL  

 

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij:

Jan Suikerbuik,           Elzeplein 6,      4651 JW Steenbergen             (j.suikerbuik@home.nl)

 

WINTERLEDEN: (vanaf 1 okt. t/m 31 maart)

Contributie                              € 50.00            senioren

€`25,00           junioren

Na ontvangst van het door u verschuldigde bedrag op de rekening van TVS ontvangt u een spelerspas; met deze spelerspas bent u gerechtigd gebruik te maken van de tennisbanen en de verder door TVS geboden faciliteiten.

 

 

 

 

Datum aanmelding:                                                                         Handtekening*):

 

*) indien minderjarig handtekening van ouder of voogd

 

winterlidmaatschap 2018-2019

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.