Huishoudelijk Reglement

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en bestuursreglement ‘Alcohol in de kantine van Tennisvereniging Steenbergen’ welke achter dit Huishoudelijk Reglement zijn gevoegd en als zodanig integraal deel uitmaken van dit reglement.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigst schriftelijk of via elektronisch verkeer aan de secretaris door te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld voor het begin van het tennisseizoen te voldoen.
Het bestuur zal de leden die op 1 januari nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, éénmalig een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid hierna nog niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij/zij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs-, kascommissie- en TC-vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

VERGADERINGEN

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie of een elektronisch bericht aan ieder bestuurslid, tenminste tien dagen voor de datum van de vergadering.
De leden kunnen tot zes dagen voor de vergadering agendapunten doorgeven aan de secretaris. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen bestuurslid geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de voor te stellen kandida(a)t(en) een eventuele benoeming zal/zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk tot zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen in dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel behandeld, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

COMMISSIES

Artikel 9
Het bestuur kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke niet in strijd mogen zijn met de statuten, huishoudelijk reglement, burgerlijk recht of eerdere, niet geannuleerde opdrachten.
Deze commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissie, met uitzondering van de commissie zoals bedoeld in Artikel 11, lid 4 van de Statuten, kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meerdere leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10
De commissie, zoals bedoeld in Artikel 11, lid 4 van de Statuten, zal bestaan uit ten minste twee toch bij voorkeur drie leden die telkens gekozen worden voor een periode van twee dan wel drie jaar en als zodanig niet gelijktijdig aftredend zijn.

Artikel 11
De werkzaamheden van de diverse commissies zullen o.a. bestaan uit:
a) de organisatie van alle trainingen
b) het bevorderen van en leiding geven aan recreatieve tennisactiviteiten
c) het beheer van en/of het toezicht op het clubhuis, beheerder en barbezetting
d) het regelen en verzorgen van de competities, toernooien en clubwedstrijden
e) het bevorderen en/of organiseren van opleidingen
f) het verzorgen/uitgeven van een (digitaal) clubblad en een website
g) het verzorgen en organiseren van bijzondere evenementen
h) het opstellen, uitvoeren en begeleiden van een jeugdplan en jeugdactiviteiten
i) het begeleiden van jeugdleden tijdens trainingen, competities en toernooien
j) het actief verwerven en begeleiden van sponsoren
k) het bijhouden van een ledenadministratie

BESLUITVORMING

Artikel 12
Verlangen omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In alle andere situaties dient tot stemming te worden overgegaan.

Artikel 13
In geval van verkiezing over meerdere personen voor dezelfde functie kan stemming geschieden door gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongelding, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het verworpen.

Artikel 14
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR
Artikel 15
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. De bestuurder kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht binnen een bestuursvergadering mag door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in Artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn direct herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden, mits de tussentijdse benoeming in de eerstvolgende algemene vergadering is benoemd.

Artikel 16
Na eventueel aftreden van de vicevoorzitter kiest het bestuur in de eerste vergadering na de algemene vergadering een nieuwe vice-voorzitter. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.
Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 17
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 18
Het bedrag bedoeld in Artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op €7.500,-.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 19
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij de houden van:
a) namen en adressen van de in Artikel 4 der Statuten bedoelde personen
b) presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur
c) de bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarde welk gebruik korter dan een jaar is, behoeven daarin niet te worden opgenomen

Van de onder a) bedoelde administratie moet aan ieder lid die hierom verzoekt binnen één week inzage worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER


Artikel 20

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in Artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum.

Artikel 21
Alle leden ontvangen indien gewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 22
Zowel baanreglement als bestuursreglement ‘Alcohol in de kantine van Tennisvereniging Steenbergen’ maken integraal onderdeel uit van dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering op ….

Steenbergen, januari 2014